د پکتيا ولايت مرکز گردېز اړوند د ابراهيم خېلو سيمې دځوانانو له خوا خپرېږي
داداری او منجمنټ تاریخی اړخ
2010/1/28 ساعت 11:7 AM | نوشته ‌شده به دست داوودزى | ( )

داداری او منجمنټ تاریخی اړخ

راټولونه : محمدايوب داودزي 

ننـی اداره اومنـجمـنـټ کـومـه نـوی پـدیـده نـه ده بـلـکـی دډیـری پخـوازمـانـی څـخه انسـانـانـوکـوشـش کـړی چه تولیدی عوامل پـه مؤسری طریقی سره استعمال کړی او لوړعاید لاس ته راوړی په تاریخی دوروکی اداره اومنجمنټ دیوی ټولنــــــــی داجتماعـــــــی قــــــوانــــیـنــوتــابـع پاتــی شـــوی یعنــی دصــنـعـــت کرنـــــــی اونوروسکتورونواداره داجتماعی قوانینو په اساس تر سره شوی چه دا عمــل داداری اومنــجمــنـټ دپرمـخـتګ مـانع ګــرځـیـدلـی.

دیوی ټولنی داداری او منجمنټ شکل او محتــوادهمــدی ټـــولنـــی دمولده قواوو(ځمکه، کار، سرمایه اوتنظیم)څــخه مـعلومیدلی شی.

دتاریخی پلوه داداری او منجمنټ لرغونتوب:

که څه هم داداری او منجمنټ پیل دانسان دژوندد پیل سره اړیکــی نیسی خوبیاهم اداره دعلم په توګه دنوروساینسی علـــومــــو پــــــه څیراوږدتاریخ نه لری .

ویلسن په ۱۷۸۷ کال یوه نظریه ورکړه چه دیوی اداری جـــوړول اسانه دی خوچلول یی مشکل کار دی نوموړی دحکومت څخـــــــه غوښتنـــه وکړه چه د اداری او منجمنټ لپاره یوه روشن فکـــــــره مرجع جــوړه کړی.

په پخوانی وختونوکی به ډیرخلک سره راغونډیدل اودیوه ګډ هـدف لپاره به یی فکر کاوه لکه دمصرداحرامونو جوړیدل ددی یوښــــــه مثال دی چه داوسنی اداری اساسات هم پکی په ډیرساده شـکل دتطبیق وړدی په مروردزمان سره اوسنی اداره لکـه دنوروعلوموپه شان دیولړاجتماعی علوموترتاثیرلاندی راغلی پـــه حقیقت کـی همداعلوم دی چه اداره اومنجمنټ یی منځ ته راوړی.

څومره چه دانسان تشکیل زیاتیده هغومره ادارې اومنجمنټ ته ضرورت زیاتیده خوپه اداره اومنجمنټ کی دپام وړبدلون هغـه وخت منځ ته راغی چه دمحصولاتوپه تولیدکی زیاتوالی منځ تـــــه راغی په نتیجه کی داداری اومنجمنټ برخی زیاته پراختیا وموندله په خولس ډول سره دوه فکتورونه دی چه داداری اومنجمنټ علـــم ته یی پراختیاورکړی ده

۱:دصـنعـت وده

۲:دکـارګـری ځـواکـونـو مـنـځ تـه راتګ

فریدریک ټایلردنولسمی (۱۹)پیړې په اواخروکی عقیده درلـــــوده چه کارګران دتولید په کمیت او کیفیت کی مهمه ونډه لری اونظــر یی ورکړچه :- دیوه مشخص کارلپاره لومړی دکارګروګمارل شی بیادوروزل شی اوبیادورته مناسب امتیازورکړشی ترڅو دوی پــــه ښه شکل ترتیب اوتنظیم شی .

نوموړی دکارګرانودتنظیم دنظریی پلوی وه.

داداری او منجمنټ ترمنځ فرق:-

داداری تعریف:- دیوه ګډهدف په لوردبشری ځواکونو لارښوونه او کنټرول داداری په نوم یادیږی یا په بل عبارت اداره دیوه حکـومت یاموسسی دڅه اوڅرنګه سره کار لری.

دلته دڅه څخه مطلب دیوی اداری علمی اړخ ده چه یــوه اداره بایدپه دی اړه معلومات ولری

اودڅرنګه مطلب دمنجمنټ تخنیکونه اواساسات دی.

منجمنټ:- هغه ارټ یا ساینس دی چه دیوه ګروپ هڅی رهنمایــی کوی چه دکارپه اجراکولوکی دهغوی زیات اغیزمنتوب ترلاسه شـی اداره اومنجمنټ په زیاتوځایونوکی په مترادف ډول استعمالیـزی ځکه چه عمومی هدف چه عبارت دی له (کمومـنابعــو

څخه په استفاده خپل هدف ته ځان رسول )ددواړویودی

داداری اومنجمنت ترمنځ عام توپیرونه

۱:- اداره دیوه لوی اومنجمنټ دیوه کوچنی چاپیــــریــــال ســـــــــــره سروکارلری.

۲:- دتشکیل له پلوه هم اداره کونکی یوله بله فرق لری اداره کونکی دتشکیل په لوړو دریـزونو او منیجران په منځنیو دریزونو کی ځای لری.

۳:- دیوعمل اویوکاردسرته رسولو اداره چی دمنابعودراټولولــــواو لټولووظیفه په غاړه لری ولی منیجران دمنابعودپکاراچولووظیفـــه  په غاړه لری.

۴:- دمنجمنټ دټاکلودندوپه بنا هم اداره اومنجمنټ یوله بله فـــــرق لری  اداره کوونکی اومنیجران دواړه دادندی ترسره کوی خوفرق یی دادی چه اداره کونکی یی په عام مفهوم اجراکوی دمثال په ډول دپلان جوړول پدی کی دمنابعو د راټولولو او ترلاسه کولو دنــــده داداره کونکی ده اودمنابعوپکاراچولودنده د منیجرده

۵:- اداره کونکی عامه رهبری کوی اودکارپه ساحه کی رهـــبری دمنیجروظیفه ده .

۶:- اداره دیوی موسسی پالیسی جوړوی اومنیجرهغــه په کار اچوی

اداره اومنجمنت دتولیدی عامل په توګه

په کرنه کی دتولیدعوامل عبارت دی له ځمکه، کار، پانګه، تنظیم  . کار اوتنظیم دوه دتولید عوامل دی چه انسانی عوامل ورته ویلی شی چه د تولیدی عواملو مهمه برخه تشکیلوی پرته لدی هیڅ تولید صورت نه نیسی دډیروتصدیوناکامـی او کامیابی داداری اومنجمنټ پوری تړلی شوی ده

داداري اهمیت

۱:اداري د دولتی سکتوراودعامه سکتوردموسساتوپه چلولوکی ډیرمهــــــــم کرداراداکړي دي.

۲:اداره دموسساتوسره کومک کوي ترڅوخپل اهداف په معلوم اومعیـــــن وخت کی تر لاسه کړی.

۳:اداره دکارګروکاري وړتیا او کاري مؤثریت زیاتــوی.

۴:اداره اومنجمنټ رضایت منځ ته راوړی.

۵:اداره دعاید د زیاتیدواو د موسساتو د پرمختګ سبب ګرځی.


 
نویسندگان
دیگر موارد